Aktualności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od 25 maja 2018 roku

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Szanowni Klienci,

Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż jesteście Państwo naszymi Klientami i udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych, obowiązujące również nas jako Administratora  Danych Osobowych naszych Klientów.

W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych pozostaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach.

Państwa dane są przetwarzane w celach zawartych w ustawach szczególnych i na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami zawartymi we wnioskach lub oświadczeniach, a także  nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do: weryfikacji Państwa uprawnień do świadczeń pieniężnych, rzeczowych i świadczonych usług. Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa oraz planowania budżetu na konkretne świadczenia i zadania.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe realizując wyżej wskazane cele, a także przekazuje je wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z którymi współpracuje. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w Państwa imieniu.

 Informujemy, iż transfer danych do państwa trzeciego, nie będzie dokonywany .

 Informujemy Państwa  o prawie do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  • ich sprostowania (poprawiania),
  • uzupełniania niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, na której się opiera przetwarzanie danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jest możliwe, jeśli nie ma innej uzasadnionej podstawy prawnej przetwarzania,
  • przenoszenia danych do innego Administratora;
  • w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubiegania się o świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach. Osoba ubiegająca się o świadczenia jest zobowiązana do ich podania, a niepodanie wymaganych prawem danych skutkować może odmową pomocy.

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować: pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach ul. Garwolińska 16A, 08-443 Sobienie-Jeziory

osobiście w siedzibie lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach będzie można uzyskać w siedzibie Administratora, mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach dokłada wszelkich starań, aby skutecznie chronić Państwa dane osobowe.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach

Hanna Krawczyk

 

Fundacja Innowacji i Społeczeństwa obywatelskiego ogłasza nabór do projektu "Potrzebujesz pomocy?" skierowanego do osób doświadczających przemocy.Oferujemy bezpłatne konsultacje psychologiczne, porady prawne, udział w grupie wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (25) 685 80 69 w godzinach pracy GOPS .

 

Szansa na Pracę