Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatków energetycznych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach Jeziorach. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawą osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł / miesiąc;
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł / miesiąc;
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł / miesiąc.

 

Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy określi ten sam minister w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

 

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

· złożyć stosowny wniosek,

· mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

· być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

· zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.