Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( GKPiRPA) została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Sobienie Jeziory. Podstawą prawną działania GKPiRPA jest:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wnioski dotyczące problemu alkoholowego osób można składać w siedzibie GOPS w Sobieniach Jeziorach w godzinach pracy OPS-u.