Pomoc Społeczna

Do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają prawo mieszkańcy Gminy Sobienie Jeziory, którzy spełniają warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
/Dz.U. nr 64 poz. 593 ze zm/

Czytaj więcej...

Osoba bezrobotna - zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy / decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zaliczeniu do osób bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku

Czytaj więcej...

ZASIŁEK STALY - przysługuje:

  1. Osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

Czytaj więcej...

Praca socjalna zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy społecznej to: działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Czytaj więcej...