Do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają prawo mieszkańcy Gminy Sobienie Jeziory, którzy spełniają warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
/Dz.U. nr 64 poz. 593 ze zm/

 

Niepieniężna forma pomocy, którą świadczy ośrodek pomocy społecznej to: praca socjalna, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pomoc rzeczowa, udzielenie schronienia, ubrania, posiłku, świadczenie usług pielęgnacyjnych, sprawienie pogrzebu i inne zawarte w art. 36 pkt. 2 Ustawy o pomocy społecznej.

 

 

  1. Podstawowym warunkiem do ubiegania się o pomoc (wszystkie zasiłki) jest trudna sytuacja życiowa.
    Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku możliwości w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
  2. Następnym warunkiem jest trudna sytuacja finansowa, gdzie:
  • miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może przekroczyć
  • kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli tzw. kryterium dochodowe.Wymienione warunki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.