Osoba bezrobotna - zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy / decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zaliczeniu do osób bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku

 

Osoba niepełnosprawna - dokument potwierdzający niepełnosprawność tj. orzeczenie Wojewódzkiego/Powiatowego/Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emeryt, rencista - odcinek emerytury lub renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub podania o pomoc.

Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanych dochodach za ostatni miesiąc (netto po odjęciu należnego podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

Ponadto do wniosku należy dołączyć inne dowody świadczące o dochodach i sytuacji rodzinnej osoby lub rodziny np.:

  1. wyrok sądowy o zasądzonych alimentach lub ugoda sądowa;
  2. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o uczęszczaniu dziecka do szkoły