ZASIŁEK STALY - przysługuje:

  1. Osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. Osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

ZASIŁEK CELOWY - może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

ZASIŁEK OKRESOWY - przysługuje w szczególności: ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

SPRAWIENIE POGRZEBU - pomoc społeczna obejmuje sprawienie pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w części lub całości z masy spadkowej, bądź ubezpieczenia społecznego.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnych sytuacji życiowych. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń.
Obowiązkiem świadczeniobiorców jest informowanie pracownika socjalnego o wszystkich zmianach w ich sytuacji osobistej i majątkowej. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodów rodziny.