Praca socjalna zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy społecznej to: działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Do pracowników socjalnych GOPS można zwracać się o:

 • uzyskanie pomocy materialnej dla osób i rodzin, zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy społecznej;
 • uzyskanie pomocy materialnej w związku z poniesionymi stratami w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej, zdarzenia losowego;
 • przyznanie usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób;
 • przyznanie gorącego posiłku;
 • wszczęcie postępowania w celu skierowania do domu pomocy społecznej;
 • umieszczenie w domu dla bezdomnych;
 • uzyskanie pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie poprzez udzielenie różnego rodzaju wsparcia, porady prawnej, kierowanie do specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną i problemami alkoholowymi.

Pomoc finansowa
Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej jest określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które zgodnie z art. 9.1. ustawy podlegają weryfikacji co 3 lata. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i art. 91 przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 477 zł.;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.;
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub z innych okoliczności uzasadniających udzielnie pomocy społecznej.

Świadczenia z pomocy społecznej mają charakter fakultatywny tzn., iż osoby lub rodziny ubiegające się o pomoc nie mogą domagać się, aby przyznano ją w określonym rodzaju, formie czy wysokości. Rodzaj, forma i wysokość świadczenia jest dostosowana nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.