Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.
  • zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art.22b,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
  • świadczenie rodzicielskie

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:

  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Poniżej prezentujemy kompedium dotyczące rodzajów i wysokości świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne realizują:

  1. organ właściwy,
  2. samorząd województwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Czytaj więcej...

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

  • małżonków lub jednego z małżonków,
  • rodziców lub jednego z rodziców,
  • opiekuna faktycznego dziecka,

Czytaj więcej...

  1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniemod rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu

Czytaj więcej...

  • Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane.
  • W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu danego

Czytaj więcej...

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez

Czytaj więcej...

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,

Czytaj więcej...

Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem

Czytaj więcej...

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Czytaj więcej...

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Czytaj więcej...

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku s

Czytaj więcej...

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Czytaj więcej...

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Czytaj więcej...

Zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

Czytaj więcej...