Od miesiąca czerwca 2008 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach Jeziorach, realizował projekt systemowy w ramach Projektu PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki): "Szansa na pracę" Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W Projekcie uczestniczyło 6 długotrwale bezrobotnych kobiet – klientek tutejszego Ośrodka. Beneficjentki podpisały kontrakt socjalny. Uczestniczyły w zajęciach aktywizacyjnych – 16 godzin, w kursach: opiekunki środowiskowej- 60 godzin i obsługi kasy fiskalnej- 16 godzin. Korzystały z zasiłków celowych, zwracane były koszty dojazdu. Miały zapewnione badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, a także catering.
Na projekt przeznaczono 66 421 zł, w tym 59 447 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia odbywały się w salach Świetlicy Wiejskiej w Sobieniach Jeziorach.
Wszystkie Panie, biorące udział w szkoleniu otrzymały stosowne certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje.