Europejski Fundusz Społeczny

Grupą docelową projektu "Szansa na pracę" są osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne (o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych) oraz osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.

Projekt przewiduje:

  • realizację programu szkoleniowo-doradczego obejmującego elementy integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej

  • warsztat stylizacji i wizażu

  • 5 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego

  • szkolenie "Techniki sprzedaży i obsługa klienta"

  • szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych dla

  • i inne (ubezpieczenie nnw, catering, materiały szkoleniowe)

Instytucją Pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 

Plakat projektu do pobrania tutaj