Od stycznia do grudnia 2013 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach Jeziorach, realizuje projekt systemowy w ramach PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki): "Szansa na pracę" Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W Projekcie uczestniczy 5 nieaktywnych zawodowo kobiet – klientek tutejszego Ośrodka. Beneficjentki podpisały kontrakt socjalny. Od 20 czerwca 2013 do 31 października 2013 r. beneficjentki będą uczestniczyły w warsztatach kompetencji psychospołecznych, doradztwa zawodowego i grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej. W ramach projektu przewidziany jest 2 dniowy wyjazd integracyjny beneficjentek wraz z rodzinami. Uczestniczki będą korzystały ze wsparcia finansowego,będą miały zapewniony catering i przerwy kawowe.