Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 32/11 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 10.08.2011 r.
Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.


Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są:

  • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
  • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane /niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego, itp./,
  • Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych substancji odurzających.
  • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem /dziećmi/, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów, itp.,
  • Rodziny, w których rodzice /opiekunowie/ są intelektualnie lub fizycznie niepełnosprawni,
  • Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
  • Rodziny, których rodzice / lub jedno z rodziców/ są nieletni.

Zadaniem zespołu jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposażenie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem ról.
Bliższych informacji o pracy zespołu udzielają pracownicy socjalni.